razvojni_logo_cb_s

Promjene koje ekološki poljoprivrednici mogu očekivati u novom programskom razdoblju

Intervencija 70.04.  Ekološki uzgoj

Provedbom ove intervencije doprinosite nacionalnom cilju dostizanja 14% poljoprivrednih površina u ekološkom uzgoju do 2030. godine. 

Intervencija uključuje 2 operacije:

Prijelaz na ekološk uzgoj

  Održavanje ekološkog uzgoja

Korisnici mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji koriste zemljište upisano u ARKOD. Korisnik mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uvjeti prihvatljivosti za ovu intervenciju su:

–  svaka ARKOD parcela za koju se traži potpora u cijelosti mora biti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela 

–  prihvatljive su ARKOD parcele od najmanje 0,05 ha i gospodarstvo s ukupno najmanje 0,5 ha prihvatljive površine.

Obveze korisnika za operacije Prijelaz na ekološki uzgoj Održavanje ekološkog uzgoja su:

–     svake  godine  tijekom  obveznog  petogodišnjeg  razdoblja  završiti  izobrazbu  ili  koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje šest sati. Korisnici koji prelaze na ekološki uzgoj obvezni su koristiti dodatna 4  – 6 sata individualnog savjetovanja

–     voditi evidenciju o provedenim aktivnostima povezanim s obvezama

–     koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/1165, Prilog II

–     koristiti  sredstva  za  zaštitu  bilja  koja  su  odobrena  za  ekološku  proizvodnju  u  skladu  s Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/1165, Prilog I

–     provoditi pravila proizvodnje u skladu s Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/1165 i Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007

–     za  skupinu  usjeva  trajni  travnjaci  držati  najmanje  0,5  EKO  UG/ha,  iznimno  na  krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

Provedba intervencije je najmanje pet godina.

Svaka operacija uključuje potporu za četiri skupine usjeva: oranice, povrće, višegodišnje nasade i trajne travnjake.

Novo: u odnosu na trenutno programsko razdoblje izmijenjeni su iznosi potpora i neke skupine usjeva.

Novo: unutar pojedine skupine usjeva isti je iznos potpore za prijelaz i za održavanje ekološkog uzgoja. 

Novo: omogućena je dodatna potpora za troškove certificiranja od 60 EUR/ha za prvih 10 ha kod prijelaza na ekološki uzgoj i za prvih 5 ha kod održavanja ekološkog uzgoja.

Iznosi potpora po skupinama usjeva:

Oranice:

a)Prijelaz na ekološki uzgoj

-za prvih 10 ha 235 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 235 EUR/ha b)Održavanje ekološkog uzgoja

-za prvih 5 ha 235 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 235 EUR/ha

Višegodišnji nasadi:

Orah i lijeska

a)Prijelaz na ekološki uzgoj

-za prvih 10 ha 516 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 516 EUR/ha b)Održavanje ekološkog uzgoja

-za prvih 5 ha 516 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 516 EUR/ha

Masline i vinova loza

a)Prijelaz na ekološki uzgoj

-za prvih 10 ha 754 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 754 EUR/ha b)Održavanje ekološkog uzgoja

-za prvih 5 ha 754 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 754 EUR/ha

Ostale voćne vrste

a)Prijelaz na ekološki uzgoj

-za prvih 10 ha 1.074 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 1.074 EUR/ha b)Održavanje ekološkog uzgoja

-za prvih 5 ha 1.074 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 1.074 EUR/ha

Trajni travnjaci:

a)Prijelaz na ekološki uzgoj

-za prvih 10 ha 157 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 157 EUR/ha b)Održavanje ekološkog uzgoja

-za prvih 5 ha 157 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 157 EUR/ha

Povrće:

a)Prijelaz na ekološki uzgoj

-za prvih 10 ha 480 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 480 EUR/ha b)Održavanje ekološkog uzgoja

-za prvih 5 ha 480 EUR/ha + 60 EUR/ha -za preostalu površinu 480 EUR/ha

Također, na istoj površini možete odabrati jednu od niže navedenih kombinacija: 

1.  70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva trajni travnjaci) + 70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex

Iznos potpore 157 EUR/ha + 254 EUR/ha

2.  70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva trajni travnjaci) + 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima 

Iznos potpore 157 EUR/ha + močvarni okaš (Coenonympha oedippus) 338 EUR/ha 

Iznos potpore 157 EUR/ha + veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris  nausithous)  te  je  stanište  vrste  močvarni  plavac  (Phengaris  alcon  alcon)  277 EUR/ha 

3.  70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva oranice) + 70.02.03. Uspostava poljskih traka  Iznos potpore 235 EUR/ha + cvjetne trake 985,74 EUR/ha trake 

Iznos potpore 235 EUR/ha + travne trake 898,59 EUR/ha trake 

4.  70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva povrće) + 70.02.03. Uspostava poljskih traka Iznos potpore 480 EUR/ha + cvjetne trake 985,74 EUR/ha trake 

Iznos potpore 480 EUR/ha + travne trake 898,59 EUR/ha trake 

5.      70.04.  Ekološki  uzgoj  (skupina  usjeva  višegodišnji  nasadi)  +  70.01.01.  Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 

Iznos potpore:

Orah i lijeska 516 EUR/ha + 293 EUR/ha 

Masline i vinova loza 754 EUR/ha + 293 EUR/ha 

Ostale voćne vrste 1.074 EUR/ha + 293 EUR/ha 

6.   70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva višegodišnji nasadi) + 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 

Iznos potpore:

Orah i lijeska 516 EUR/ha + 359,73 EUR/ha 

Masline i vinova loza 754 EUR/ha + 359,73 EUR/ha 

Ostale voćne vrste 1.074 EUR/ha + 359,73 EUR/ha 

7.  70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva višegodišnji nasadi) + 70.07.01. Očuvanje suhozida Iznos potpore:

Orah i lijeska 516 EUR/ha + 0,74 EUR/m suhozida

Masline i vinova loza 754 EUR/ha + 0,74 EUR/m suhozida

Ostale voćne vrste 1.074 EUR/ha + 0,74 EUR/m suhozida

8.  70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva višegodišnji nasadi) + 70.07.02. Očuvanje živica  Iznos potpore:

Orah i lijeska 516 EUR/ha + 0,36 EUR/m živice

Masline i vinova loza 754 EUR/ha + 0,36 EUR/m živice

Ostale voćne vrste 1.074 EUR/ha + 0,36 EUR/m živice

9.  70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva trajni travnjaci) + 70.07.01. Očuvanje suhozida  Iznos potpore: 157 EUR/ha + 0,74 EUR/m suhozida

10.              70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva trajni travnjaci) + 70.07.02. Očuvanje živica  Iznos potpore: 157 EUR/ha + 0,36 EUR/m živice 

11.              70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva oranice) + 70.07.01. Očuvanje suhozida  Iznos potpore: 235 EUR/ha + 0,74 EUR/m suhozida

12.              70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva oranice) + 70.07.02. Očuvanje živica  Iznos potpore: 235 EUR/ha + 0,36 EUR/m živice 

13.              70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva povrće) + 70.07.01. Očuvanje suhozida  Iznos potpore: 480 EUR/ha + 0,74 EUR/m suhozida

14.              70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva povrće) + 70.07.02. Očuvanje živica  Iznos potpore: 480 EUR/ha + 0,36 EUR/m živice