razvojni_logo_cb_s

Ćirilični spomenici Drvara

Autori knjige Ćirilični spomenici Glamoča i Grahova objavili su knjigu i Ćirilični spomenici Drvara. Presudan događaj za pokretanje čitave priče bila je škola ćirilične paleografije, koja se ranijih godina odvijala na području Glamoča. Pokazalo se da je ovaj prostor “plodno tlo” za istraživanja ćiriličnih natpisa. Knjige su objavljene i na engleskom jeziku. U knjizi su navedena karakteristična mjesta ,gdje su evidentirani spomenici sa ćiriličnim spomenicima i tragovi pravoslavlja.


Toponim Unac pominje se 1326.godine, pri prolasku hrvatskog bana Mikca Mihaljevića dolinom Unca i Une, u Dalmaciju, a u doba sukoba hrvatske vlastele u kojima je učestvovao i ban Bosne Stefan II Kotromanić, koji je proširio teritoriju svoju države na dijelove Krajine. Odavno je primjećeno vezivanje pravoslavnih crkvišta za grobne gomile i gradine. Predanje govori da je na Ljeskovici, u Drvaru, postojao manastir i groblje i da je tu nađen srebrni krst i putir, na bjeljačkom polju ima desetak spomenika tipa stećaka.

Na lokaciji Crkvina (Očigrije) leže ostaci srednjovjekovne crkve ,sa stećcima. Ovo se naselje dijeli na Očigrije i Namastir. Crkvina postoji iznad Carevih luka. Na Crkvini( Gradina) u Donjim Vrtočama -Moračama , vidljivi su ostaci srednjovjekovne crkve sa grobljem i stećcima. Ove knjige su veoma važne, jer prikazuju porijeklo pravoslavlja na ovim prostorima.