razvojni_logo_cb_s

Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima! Kako ostvariti ovo pravo? Rokovi za podnošenje prijava se približavaju!

Provjerite koji su uvjeti za stambeno zbrinjavanje, kako se prijaviti te koji su dokumenti potrebni.

Uvjeti za stambeno zbrinjavanje

Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da nemate u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima boravite, ili da istu niste prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, odnosno da niste stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske ili niste ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili niste ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima boravite i u kojima ste boravili.

Modeli stambenog zbrinjavanja

Modeli po kojima možete podnijeti prijave za stambeno zbrinjavanje:

 • najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 • darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
 • darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika
 • darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
 • darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju.

Prijave za stambeno zbrinjavanje

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se nadležnim upravnim tijelima u županijama i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba. Poziv za prijave javno se objavljuje na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

U postupcima po podnesenim prijavama za stambeno zbrinjavanje u prvom stupnju rješavaju nadležna upravna tijela u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, dok u postupcima po podnesenim žalbama na rješenja u prvom stupnju rješava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnosite prvostupanjskom tijelu s obzirom na područje primjene zakona, odnosno gdje želite stambeno zbrinjavanje. 

Rok za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.

Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje od nadležnog upravnog tijela u županiji, te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novu prijavu, jer se ona prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje.

Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 15. ožujka, na internetskim stranicama nadležnih upravnih tijela u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Na objavljene liste prvenstva, kao podnositelji prijave za stambeno zbrinjavanje imate pravo primjedbe u roku od 8 dana od dana njihove objave.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Potrebna dokumentacija

Prijava za stambeno zbrinjavanje mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji te JMBG ako ga podnositelj prijave posjeduje
 • adresu prebivališta i/ili boravišta
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako stranka živi u inozemstvu)
 • naznaku i opis modela stambenog zbrinjavanja koji se traži
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje obvezan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje u trenutku podnošenja prijave za stambeno zbrinjavanje ne smiju biti stariji od šest mjeseci

Nakon što se objavi izvršna lista prvenstva, u postupku utvrđivanja prava podnositelja prijave koji se nalazi na listi prvenstva pribavlja se sljedeća dokumentacija:

 1. uvjerenja o prebivalištima i boravištima u posljednjih 15 godina do podnošenja prijave
 2. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju/posjedovanju nekretnina
 3. uvjerenje općinskog suda ili drugog javnog registra da ima/nema u vlasništvu nekretnine
 4. potvrda nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina
 5. u slučaju stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave i dokaz o vlasništvu, lokacijska informacija te ako je podnositelj prijave posjeduje, pravomoćna građevinska dozvola čiji rok za početak građenja nije istekao
 6. u slučaju stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće ili stana na zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave i dokaz o vlasništvu te ako je podnositelj prijave posjeduje, pravomoćna građevinska dozvola čiji rok za početak građenja nije istekao.